SZKOLENIA

SZKOLENIE

GRUPA 5 - 10 OSÓB*

GRUPA 11 - 20 OSÓB

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników:  

administracyjno - biurowych

robotniczych

inżynieryjno - technicznych

służby BHP

pracodawców i innych kierujących pracownikami

pracodawców samodzielnie wykonujących zadania BHP

60 zł/os.

80 zł/os.

150 zł/os.

450 zł/os.

250 zł/os.

 

800 zł/os.

50 zł/os.

70 zł/os.

130 zł/os.

420 zł/os.

220 zł/os.

 
700 zł/os.

Szkolenie dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy

120 zł/os.

70 zł/os.

Szkolenie dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji

Podstawy Pierwszej Pomocy Psychologicznej

Międzynarodowy Kurs Pierwszej Pomocy IFACC

Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych w Praktyce

Praktyczne aspekty ochrony środowiska w przedsiębiorstwie

Dydaktyka dla wykładowców BHP

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Zarządzanie substancjami i mieszaninami chemicznymi

Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych CLP/GHS

Audyt energetyczny

Zarządzanie BHP na budowie

Dokumentacja BHP - Plan BIOZ - IBWR na budowie

100 zł/os. 

650 zł/os.

320 zł/os.

1099 zł/ os.

949 zł/os.

429 zł/os.

250 zł/os.

849 zł/os.

389 zł/os.

899 zł/os.

629 zł/os.

429 zł/os.

80 zł /os.

550zł/os.

300 zł/os.

1049 zł/os.

949 zł/os.

389 zł/os.

220 zł/os.

799 zł/os.

349 zł/os.

849 zł/os.

599 zł/os.

389 zł/os.

* szkolenia dla jednej osoby i grup do 4 osób ustalane indywidualnie

Powyższe ceny dotyczą szkoleń otwartych. W celu zorganizowania szkolenia zamkniętego wyślij zapytanie ofertowe. 

STAŁA OBSŁUGA BHP

Usługa

Szkolenia wstępne

Szkolenia okresowe 

ORZ 

Instrukcje BHP

Roczna analiza stanu BHP

Kontrole BHP

Bieżące porady

Organizacja pomiarów

Prowadzenie postępowań powypadkowych

Pakiet Podstawowy

max. 2 os./m-c

max. 5 os./rok

max. 2 stanowiska

max. 3 

tak

raz na 6 m-cy

nie

nie

nie

Pakiet Silver

max. 10 os./m-c

max. 10 os./rok

max. 5 stanowisk

max. 5

tak

raz na miesiąc

tak

nie

tak

Pakiet Gold*

max. 15 os./m-c

max. 20 os./rok

max. 10 stanowisk

max.15

tak

raz na tydzień

tak

tak

tak

 

od 199 zł do 349 zł 

od 449 zł do 899 zł

od 949 zł do 1499 zł

* Pakiet GOLD można rozszerzyć do Pakietu No Limit wówczas wszystkie usługi są nie limitowane oraz pakiet usług jest rozszerzony o usługi z zakresu ochrony środowiska i ppoż- cena od 2449 do 4499 zł  

AUDYTY

 • Audytujemy systemy zarządzania BHP

 • Wykonujemy audyty zgodności prawnej w obszarze BHP

 • Audytujemy maszyny i urządzenia na zgodność z Dyrektywą Narzędziową i Maszynową

 • Wykonujemy audyty BHP trzeciej strony wg. zaleceń klienta

 • Audytujemy Systemy Zarządzania Środowiskiem

 • Wykonujemy audyty zgodności prawnej w zakresie ochrony środowiska

 •  Wykonujemy audyty trzeciej strony w zakresie ochrony środowiska wg. zaleceń klienta

 •  Wykonujemy audyty energetyczne

 • Wykonujemy audyty zgodności prawnej w obszarze ochrony przeciwpożarowej

Cena ustalana indywidualne zgodnie z zapytaniem ofertowym

OPRACOWANIA SPECJALISTYCZNE

 • Oceny Zagrożenia Wybuchem
 • Oceny Ryzyka Zawodowego
 • Oceny Ryzyka Chemicznego
 • Protokoły powypadkowe
 • Analizy stanu BHP w zakładzie
 • Karty przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • Instrukcje Systemu Zarządzania BHP 
 • Instrukcje Stanowiskowe BHP
 • Programy Walki z Hałasem
 • Wnioski o wydanie decyzji środowiskowych (sektorowe i zintegrowane)
 • Karty Informacyjne Przedsięwzięcia
 • Operaty
 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem
 • Klasyfikacja Zakładu pod kątem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
 • Wewnętrzne Plany Operacyjno-Ratownicze
 • Plany Zapobiegania Awariom
 • Raporty o Bezpieczeństwie
 • Plany Awaryjne
 • Plany Zachowania Ciągłości Produkcji

Cena ustalana indywidualne zgodnie z zapytaniem ofertowym